Aktuelles im KOK

OSCE - National Referral Mechanisms. Joining Efforts to Protect the Rights of Trafficked Persons. A Practical Handbook

Gefördert vom
Logo BMFSFJ
KOK ist Mitglied bei

Kontakt

KOK - Bundesweiter Koordinierungskreis gegen Menschenhandel e.V.
Lützowstr.102-104
Hof 1, Aufgang A
10785 Berlin

Tel.: 030 / 263 911 76
E-Mail: info@kok-buero.de